Nr TIIRG 7632-1/2010


Nr TIIRG 7632-1/2010                                                             Boniewo, dnia 18.03.2010 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Urząd Gminy w Boniewie , działając na podstawie art. 33, ust. 1, w związku                            z art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18.03.2010 r wpłynął wniosek  Wójta Gminy Boniewo, 87-851 Boniewo  ul. Szkolna 28 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu ze słomy  w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo, na działce oznaczonej  numerem ewidencyjnym 97/1.
 
Mając  na uwadze, że planowana działalność  zalicza się  do kategorii przedsięwzięć          mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zostało wszczęte postępowanie              w powyższej  sprawie.
 
Organem administracji  właściwym  do wydania decyzji  w tej sprawie  jest Gmina Boniewo, zaś organami biorącymi udział  w ocenie  oddziaływania na środowisko, właściwymi  do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                   w Bydgoszczy ul. Dworcowa 63 oraz Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny we Włocławku ul. Kilińskiego 14.
 
Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się                 z dokumentacją sprawy, składania  uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej /anna.grunt@interia.pl/ i ustnej, w terminie od  19.03.2010 r. do 13.04.2010 r.   w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4 w godz. 7:15 do 15:15.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Boniewo  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietu ze słomy w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/1.
 
 
Załączniki :
 
1. wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
2. karta informacyjna przedsięwzięcia,
3. mapa,
4. wypis z rejestru gruntów.
 
Otrzymują  :
 
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie
2. Strona internetowa ; www.bip.boniewo.pl
Załącznik - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: pobierz (435kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (18 marca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2010, 10:20:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1980