Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych ...

WÓJT GMINY BONIEWO 

Boniewo, dn. 06.11.2023 r.


Nr ZPiPF. 6220.2.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na działce o nr ewid. 6/2 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana (….)*, Wniosek wpłynął do tutejszego urzędu 03.11.2023 r.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,
- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewo w pokoju nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec.

KIP.pdf (451kB) pdf mapa1.pdf (2495kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2023, 19:02:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116