Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo
WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 29 czerwca 2023 r.

ZPiPF. 6220.1.2023

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania,
- art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo,
że w dniu 29 czerwca 2023 r., na wniosek z dnia 30 marca 2023 r. Pani (..............)* reprezentującej(..............)*, działającej z pełnomocnictwa Pana (..............)* prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze (..............)*, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemnościV=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo”,realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.
Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia
14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie             z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 29 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

Decyzja ZPiPF.6220.1.2023.pdf (7014kB) pdf   Sprostowanie decyzji.pdf (639kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 czerwca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2023, 13:14:45)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 września 2023, 15:26:25)
Zmieniono: sprostowanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 164