Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6220.1.2023

Boniewo, dnia 29 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia

pn.: „Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo” realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach
graficznych dołączonych do wniosku.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie     7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów                 i materiałów, zgłaszać uwagi, uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy       ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 maja 2023, 14:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182