Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji nakazującejposiadaczowi odpadów Przedsiębiorstwu Handlowemu ,,SOMIR” Sp. z o.o.WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.1.2023.OŚ

 Boniewo, dnia 7 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 21 ust. 2 pkt 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów Przedsiębiorstwu Handlowemu ,,SOMIR” Sp. z o.o. Wieniec 72C, 87-880 Brześć Kujawski, usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 29 obręb Osiecz Wielki, gminaBoniewo, powiat włocławski.


Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów                 i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 .
WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 kwietnia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 kwietnia 2023, 16:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216