Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MWWÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 21 grudnia 2022 r.

ZPiPF. 6730.28.2022

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji umarzającej

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2022 r., na wniosek z dnia 14 października 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 położonych w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo”, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730.28.2022 umarzająca niniejsze postępowanie.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie
z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,
składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej
decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 21 grudnia 2022 r.

Decyzja umarzająca ZPiPF.6730.28.2022.pdf (509kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 grudnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 grudnia 2022, 14:14:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347