Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 12 grudnia 2022 r.
ZPiPF. 6220- 5/2022

OBWIESZCZENIE
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania,
- art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 12 grudnia 2022 r., na wniosek z dnia 6 lipca 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Sicienko, reprezentowaną przez Pana (...........)*, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220-
5/2022 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie
określonym we wniosku i jego załącznikach.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia          14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie              z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28,
87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 12 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 grudnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 grudnia 2022, 14:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312