ostanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Boniewo, dn. 10.11.2022 r.

ZPiPF. 6220-3/2022

Postanowienie
o zawieszeniu postępowania do czasu
przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na postawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Postanawiam


Zawiesić wszczęte w wniosku firmy KPE Farms Sp. z o.o. z siedzibą w m. (...........)*, reprezentowanej przez Pana (...........)* z dnia 06.07.2022 r. postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 102/1 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o   oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 17.10.2022 r. nr ZPiPF.6220-3/2022 pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63
ust. 5a z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia
wszczętego postępowania.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 listopada 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2022, 17:33:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2022, 17:43:09)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434