Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 102/1 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na postawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Postanawiam

1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 102/1 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo” w ramach wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Raport 6220-3.2022.pdf (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 października 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 października 2022, 17:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375