Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6220 - 5/2022

Boniewo, dnia 14 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich  dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia
pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo” realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.


Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów, zgłaszać uwagi, uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 października 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 października 2022, 22:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387