OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo,

dnia 5 września 2022 r.

ZPiPF. 6220- 1/2022

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania,

- art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 5 września 2022 r., na wniosek z dnia 18 lutego 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Sicienko, reprezentowaną przez Pana (..............)*, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220-1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmyfotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce
o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie
określonym we wniosku i jego załącznikach.


Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia          14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie             z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28,
87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Boniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, tablicy ogłoszeń Sołectwa
Osiecz Mały oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 6 września 2022 r.

Decyzja.pdf (9553kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 września 2022, 12:19:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368