Wykonanie otworu hydrogeologicznego na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, (działka nr 86/2)


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6220 - 1/1/2020

 Boniewo, dnia 18 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.),zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: Wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo (działka nr 86/2) realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Gminy Boniewo.


Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów, zgłaszać uwagi, uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy          ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.
 
WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 sierpnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 sierpnia 2022, 21:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307