Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6220 - 1/2022

Boniewo, dnia 1 sierpnia 2022 r.


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia


pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo” realizowanego
w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów
i materiałów, zgłaszać uwagi, uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy
ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 sierpnia 2022, 18:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316