Wykonanie otworu hydrogeologicznego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk,

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 05.07.2022 r.

Nr ZPiPF. 6220-1/1/2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 oraz art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i 3f Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr TIiRG 6220-1/2020 z dnia 15.04.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:

Wykonaniu otworu hydrogeologicznego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo (działka nr 86/2).

Ponadto, informuję, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w dniu 05.07.2022 r. zwrócono się do organów właściwych do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Sołectwa Grójczyk, tablicy ogłoszeń Sołectwa Grójec oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, pod adresem http://bip.boniewo.pl/

KIP.pdf (10751kB) pdf   Mapa.pdf (593kB) pdf   RDOŚ-2.pdf (4454kB) pdf WP .pdf (2706kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 lipca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2022, 12:41:36)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 sierpnia 2022, 21:48:04)
Zmieniono: opinia WP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418