Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniew

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 16.05.2022 r.


Nr ZPiPF. 6220 - 1/2022


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam strony
postępowania, że w dniu 16.05.2022 r. po otrzymaniu uzupełnień w dniu 12.05.2022 r. zwrócono się do organów właściwych do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały,
gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 maja 2022, 15:05:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810