Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 264/2 i 265 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 26 kwietnia 2022 r.

 ZPiPF. 6220- 2/2022

 OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Boniewo


działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania, - art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 26 kwietnia 2022 r., na wniosek z dnia 7 marca 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Sicienko, reprezentowaną przez Pana (…………..)*, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220- 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 264/2 i 265 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

 Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie. Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 27 kwietnia 2022 r.

ZPiPF.6220-2.2022.pdf (7713kB) pdf   postanowienie o sprostowaniu decyzji.pdf (647kB) pdf

 Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


 * "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 kwietnia 2022, 12:18:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (31 maja 2022, 16:15:20)
Zmieniono: postanowienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644