Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 02.03.2022 r.

Nr ZPiPF. 6220 - 1/2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74ust. 3 i 3f Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., który wpłynął do tutejszego urzędu 18.02.2022 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, pod adresem http://bip.boniewo.pl/.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, tablicy ogłoszeń Sołectwa Osiecz Mały oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KIP Osiecz Mały dz. 106_2.pdf (2116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 marca 2022, 13:34:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 725