Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz 131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”
WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 1 grudnia 2021 r.

ZPiPF. 6220- 3/2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:

- art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania,

- art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo,
że w dniu 1 grudnia 2021 r., na wniosek z dnia 6 września 2021 r. KPE FARMS Sp. z o.o. z siedzibąw m. , reprezentowaną przez Pana , została wydana decyzja znak:
ZPiPF.6220-3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz 131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.
Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28,
87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 1 grudnia 2021 r.

Decyzja znak ZPiPF.6220.3.2021 z dn. 01.12.2021 r..pdf (4103kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 grudnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2021, 17:50:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504