Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wrazz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 5 maja 2021 r.

ZPiPF. 6220- 7/2020


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa,
zawiadamia strony postępowania,

oraz zgodnie z  art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 5 maja 2021 r., na wniosek z dnia 14 grudnia 2021 r. uzupełnionego w dniach 18.01.2021 r. i 15.03.2021 r. …………………………. reprezentowanej przez Pana …………..., została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220-7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji. Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo i Sołectwie Łąki Wielkie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie. Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 5 maja 2021 r.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DECYZJA ZPiPF.6220.7.2020 z dnia 05.05.2021 r..pdf (7799kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 maja 2021, 14:04:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483