„Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

 WÓJT GMINY BONIEWO                                                      Boniewo, dnia 18 marca 2021 r. 


ZPiPF. 6220 - 7/2020
 

 
ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
 
 Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”, realizowanego  w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

  Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy oraz oczekiwanie na opinie Organów zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe. 

W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.  Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18 marca 2021 r.
 
 Wójt Gminy Boniewo  Marek Klimkiewicz
 
                                              

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 marca 2021, 17:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670