Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska...


     WÓJT GMINY BONIEWO                                                              Boniewo, dnia 4 marca 2021 r.           


ZPiPF. 6220-1/2021  

                                                               
 
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:   -  art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                      o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),    zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks    postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej    Kpa, zawiadamia strony postępowania,   - art. 38 i 85 ust. 3 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 4 marca 2021 r., na wniosek z dnia 04 stycznia 2021 r. Pana .........................., została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220-1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo (działka nr 46 obręb Wólka Paruszewska)”", realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia             14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.  Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.  Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo i Sołectwie Wólka Paruszewska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.  Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 4 marca 2021 r.                                                                                                                                                
6220.1.2021.pdf (6878kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo   Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 marca 2021, 17:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353