Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo .WÓJT GMINY BONIEWO


Boniewo, dnia 3 luty 2021 r.


ZPiPF. 6220 - 1/2021

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo (działka nr 46 obręb Wólka Paruszewska)”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu prowadzone czynności wyjaśniające oraz oczekiwanie na opinie właściwych Organów, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 5 marca 2021 r. Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 3 luty 2021 r.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 lutego 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 lutego 2021, 11:53:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438