Budowie dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 19.01.2021 r.

Nr ZPiPF. 6220 - 7/2020OBWIESZCZENIEStosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Spółki Polska Energia Odnawialna Sp. z o. o. z dnia 14.12.2020 r. /data wpływu: 17.12.2020 r./ uzupełniony w dniu 18.01.2021 r., dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 50/4 o mocy do 2 MW w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są: - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, Sołectwa Łączewna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.


Karta Informacji Przedsięwzięcia KIP Łączewna I, II.pdf (1876kB) pdf Obszar oddziaływania obszar oddziaływania.pdf (228kB) pdf
Opinia PGW Wody Polskie opinia WP-1.pdf (3412kB) pdf

Opinia PPIS opinia PSSE.pdf (931kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2021, 14:31:47)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 lutego 2021, 15:43:22)
Zmieniono: opinia PPIS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 686