Wykonaniu otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska...

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 07.01.2021 r.


Nr ZPiPF.6220-1/2021OBWIESZCZENIEStosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo (działka nr 46 obręb Wólka Paruszewska)”.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są: - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Wólka Paruszewska oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Boniewie.

Karta KIP Wólka Paruszewska dz. 73.pdf (198kB) pdf Mapa mapa.pdf (2713kB) pdf

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Postanowienie RDOś.pdf (8101kB) pdf
opinia PGW Wody Polskie opinia WP-1.pdf (3878kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 stycznia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 stycznia 2021, 08:56:17)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 lutego 2021, 12:10:12)
Zmieniono: opinia PGW Wody Polskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707