OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Lubomin Leśny

Boniewo, dnia 7 grudnia 2020 r.


ZPiPF. 6220-2/2020


OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie: - art. 105 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania, - art. 38 i 85 ust. 3 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 4 grudnia 2020 r. została wydana decyzja znak: ZPiPF.6220-2/2020 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 074) na działce nr 53 obręb Lubomin Leśny, gmina Boniewo", realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Lubomin Leśny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie. Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 7 grudnia 2020 r.

decyzja umarzająca postępowanie ZPiPF.6220.2.2020 z dnia 04.12.2020 r..pdf (1340kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 grudnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2020, 11:24:20)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2020, 11:27:17)
Zmieniono: decyzja umarzająca postępowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673