„Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec


Boniewo, dn. 14 maja 2020 r.

Nr TIiRG 6220-6/2020



OBWIESZCZENIE



Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec, gmina Boniewo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82, obręb 0019 Grójec, gmina Boniewo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są: - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Grójec oraz na stronie BIP.

Karta informacyjna Zał. 1 KIP Grójec, gm. Boniewo.pdf (356kB) pdf
Mapa planowanego zadania Zał. 3. Kopia mapy ewidencyjnej z lokalizacją studni nr 1 i obszarem oddziaływania.pdf (5321kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opinia PPIS N.NZ-42-28-04-20.pdf (1204kB) pdf
Opinia RDOŚ WOO.4220.490.2020.DK.pdf (3725kB) pdf
Opinia Wody Polskie WA.ZZŚ.7.435.1.150.2020.AK.pdf (2418kB) pdf
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie obwieszczenie.pdf (201kB) pdf
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach TIiRG.6220-6.2020.pdf (609kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 maja 2020, 11:26:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 lipca 2020, 14:45:03)
Zmieniono: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 836