Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo (działka nr 86/2)”.


Boniewo, dn. 07.02.2020 r.

Nr TIiRG 6220-1/2020OBWIESZCZENIEStosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo (działka nr 86/2)”.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,
- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz na stronie BIP.


opinia PPIS opinia.psse.pdf (697kB) pdf
opinia RDOŚ opiniardos.pdf (3546kB) pdf
Opinia PGW Wody Polskie opinia WP.pdf (2206kB) pdf
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów  sprawie Obowieszczenie o zakończeniu zb dowodów.odt (7kB) plik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej obwieszczenie.pdf (110kB) pdf decyzja decyzja środowiskowa wraz z załącznikiem.pdf (5421kB) pdf BIP_Grojczyk_Podufalski.zip (3145kB) zip

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2020, 11:22:24)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 kwietnia 2020, 09:28:10)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 699