Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin


Boniewo, dnia 19 lipca 2019 r.

TIiRG. 6220-1/2019




OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czewrca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania, - art. 38 i 85 ust. 3 uouioś,

zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 19 lipca 2019 r., na wniosek z dnia 7 maja 2019 r., Pana Sergiusza Makowskiego reprezentującego Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski działającego z pełnomocnictwa Starosty Włocławskiego, została wydana decyzja znak: TIiRG.6220-1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin, realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo. Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 19 lipca 2019 r.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lipca 2019, 14:58:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854