OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

TIiRG. 6220-1/2019

Boniewo, dnia 26 czerwca 2019 r.


OBWIESZCZENIE
 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czewrca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),


zawiadamiam strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin" realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Gminy Boniewo. Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 7:15 - 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 czerwca 2019, 15:00:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684