informacja

 
Nr TIiRG 6220-4/2017                                                                        Boniewo, dnia 25.07.2017 r.
 
 
  
INFORMACJA 
 
         
 
          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017, poz. 1405 t.j), Gmina Boniewo podaje do  publicznej wiadomości informację, że dnia 25 lipca 2017 roku  wydana została decyzja nr TIiRG 6220-4/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko pn. „ rozbudowa hodowli drobiu o dwa kurniki wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce numer geodezyjny 134/1 w m. Sułkówek.
         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, można się zapoznać z gabinecie nr 4 Urzędu Gminy w Boniewie przy ul. Szkolnej 28 codziennie w godzinach 7:15 do 15:15.
 
         Przedmiotowa informacja zostaje upubliczniona w zwyczajowo przyjęty sposób tj. poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boniewo - www.bip.boniewo.pl
oraz  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku gminy i w pobliżu miejsca planowanej inwestycji - tablica sołecka wsi Sułkowek.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (25 lipca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 lipca 2017, 22:29:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799