rozbudowa hodowli drobiu o dwa kurniki, wraz z niezbędną infrastrukturą” w miejscowości Sułkówek

Nr TIiRG 6220-4/2017                                                                                                                                   Boniewo, dnia 29 maja 2017 r. 
 
 
OBWIESZCZENIE 
o  postępowaniu  administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 
        
         Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2016 poz. 353 tj. ze zm. / Gmina Boniewo, zawiadamia że  prowadzi  postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa hodowli drobiu o dwa kurniki, wraz z niezbędną infrastrukturą” w miejscowości Sułkówek  na działce numer geodezyjny 134/1.
        Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana ...................................... z dnia  22 sierpnia 2016 roku.
 
        Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest  Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo. Organami uzgadniającymi realizację przedsięwzięcia
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.
     
        Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać  w siedzibie Gminy Boniewo  przy ulicy Szkolnej 28, pokój numer 4  codziennie  w godz. 715 – 1515 .
        
Zgodnie z art. 34  ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji               o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2016 poz. 353 tj. ze zm./, uwagi i wnioski do  niniejszego postępowania mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokółu w siedzibie  Gminy  pokój nr 4 codziennie  w godz. 715 – 1515  oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wyznacza się termin ich składania 30 – dniowy od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  tj. od dnia 29  maja 2017 do 28 czerwca 2017 r.
          
        Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z art. 37 przywołanej na wstępie ustawy, organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa.
     
        Organ  nie będzie przeprowadzał  rozprawy administracyjnej  otwartej dla społeczeństwa.
       
        Organ nie będzie prowadził postępowanie  w sprawie transgranicznego  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boniewo, wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl  oraz  we wsi Sułkówek na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
 
                                                                                    Wójt Gminy Boniewo
                                                                               Marek Klimkiewicz
   wniosek dalej (555kB) pdf
   zawiadomienie dalej (339kB) pdf
postanowienie dalej (36kB) word
 
 
   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 maja 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2017, 21:09:39)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 czerwca 2017, 15:08:50)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939