DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym


 
Boniewo, dnia 16.08.2016 rok
     Nr TIiRG 6733-2/2016
 
 
 
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
 
Na podstawie  art. 4 ust. 2 pkt 1,  art. 50 ust. 1 i 4,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1,3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778), art. 6 ust. 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo z dnia 24.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Przebudowa dróg gminnych  Boniewo – Grójec – Otmianowo - Wólka Paruszewska - Arciszewo” na terenie działek o numerach: 95, 21, 9, 14, 189, 52/2, 83, 168 obręb Boniewo, 51, 30/2, 59, 17 obręb Grójec, 81, 110, 58, 109, 155, 269 obręb Otmianowo, 47/1, 29, 53, 15 obręb Wólka Paruszewska i 110, 104, 76, 31 obręb Arciszewo
 
 
U s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego
1.Rodzaj inwestycji:
-          drogi publiczne
 
2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:
-          projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
-          uzyskać wymagane uzgodnienia projektu budowlanego, wynikające z przepisów odrębnych;
 
3. Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
-           zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych na długości 13 336,50 m;
-           parametry inwestycji: jezdnia dróg dwukierunkowa, pas drogowy o szerokości 5m do 16m, szerokość jezdni 3,5m do 5,0m oraz chodniki szerokości 2.0m;
-           nawierzchnia jezdni – z betonu asfaltowego AC16W (warstwa ścieralna) o gr. 5cm, podbudowa z kamienia łamanego twardego 0/32 mm gr. 8cm;
-           pobocza obustronne o szerokości 0.75m, utwardzone kruszywem kamiennym gr. 5cm;
-           chodniki z kostki brukowej gr. 6cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm;
-           zatoka autobusowa z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm, szerokości 3.0m, długości 56.0m;
-           przebudowa przepustów;
-           odwodnienie jezdni  na pobocze gruntowe oraz do istniejących rowów przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni, jak i pochyleń niwelety;
-           projekt budowlany powinien uwzględniać istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu, w związku z tym, wszelkie ewentualne kolizje winny być rozwiązane zgodnie z przepisami odrębnymi  na etapie sporządzania dokumentacji projektowej; ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy rozwiązać w uzgodnieniu z gestorami sieci;
-           połączenia i skrzyżowania projektowanych dróg z drogami powiatowymi i liniami kolejki wąskotorowej należy uzgodnić w właściwymi zarządcami;
 
4. Warunki dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi
-          rodzaj inwestycji jest wyszczególniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71);
-          w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672);
-          w projekcie zagospodarowania terenu oraz podczas realizacji należy zapewnić maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu.
 
5. Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
-          prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów art. 32 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);
 
6. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
-          zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
-          odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy,
-          odprowadzanie wód opadowych – przy pomocy spadków poprzecznych i pochyleń niwelety na pobocza jezdni,
-          odpady stałe – nie dotyczy,
-          zaopatrzenie w ciepło –  nie dotyczy,
 
7. Warunki obsługi w zakresie komunikacji
-          obsługa komunikacyjna za pośrednictwem sąsiednich dróg powiatowych i gminnych;
8. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
-          obiekty budowlane oraz sposób zagospodarowania działek  należy zaprojektować z uwzględnieniem prawa budowlanego oraz przepisów odrębnych, zapewniając ochronę interesów osób trzecich – przede wszystkim właścicieli sąsiednich działek,  zwłaszcza w zakresie utrzymania standardów jakości środowiska – poziomu hałasu, wibracji, zakłóceń elektromagnetycznych i promieniowania, dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z infrastruktury technicznej;
-          realizacja inwestycji nie może zakłócać  korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
 
9. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych:
-          nie dotyczy.
 
10.  Warunki dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych:
-          nie dotyczy.
 
11.  Ochrona obiektów budowlanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
-          nie dotyczy.
 
12.   Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne:
-          określono na załączniku Nr 1 (1.1–1.29) - rysunek mapowy w skali 1:1000 (do wydruku pomniejszony do skali 1:2000),  stanowiący integralną część niniejszej decyzji;
 
U z a s a d n i e n i e
1.       Niniejsza decyzja została opracowana na wniosek zainteresowanego.
2.       Dla terenu, na którym lokalizowana jest projektowana inwestycja nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, warunki zagospodarowania terenu  określono w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3.       Zgodnie z art.53 ust.3 ustawy - w postępowaniu dotyczącym niniejszej decyzji dokonano analizy:
-          warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
-          stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
4.       Ustalono, iż teren inwestycji jest zlokalizowany na działkach wyszczególnionych na wstępie niniejszej decyzji, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Gminy Boniewo.
5.       Inwestycja będzie realizowana w istniejących pasach drogowych. Inwestycja będzie prowadzona bez konieczności poszerzania korony drogi.
6.       Projektowane drogi łączą się z drogami powiatowymi KDP 2931C i KDP 2914C oraz krzyżują z linią kolejki wąskotorowej.
7.       Planowane przedsięwzięcie na podst. § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71)  jest zaliczane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest wymagany fakultatywnie.
8.       We wniosku wskazano, iż inwestycja będzie prowadzona bez usunięcia drzew, jednak w treści decyzji wskazano na obowiązek ochrony drzew istniejących.
9.       Wzdłuż drogi i w pasie drogowym występują sieci infrastruktury technicznej, w związku z tym, w treści decyzji wskazano na konieczność rozwiązania w projekcie budowlanym ewentualnych kolizji.
10.   Ustalono:
-         teren inwestycji nie dotyczy gruntów rolnych podlegających ochronie,
-         teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony przyrody, nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych,
-         inwestycja nie wymaga wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
-         teren inwestycji posiada dostęp do dróg publicznych (drogi powiatowe i  gminne).
11.   Na podstawie powyższego, nie stwierdzono niezgodności planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi:
-          ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) – teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody,
-          ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) – inwestycja nie narusza przepisów ochrony środowiska,
-          ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) – inwestycja nie wymaga decyzji środowiskowej,
-          ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – teren inwestycji nie jest zagrożony powodzią,
-          ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 909) - inwestycja nie narusza przepisów ustawy,
-          ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) – teren inwestycji nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej,
-          ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) - inwestycja nie narusza przepisów ustawy,
-          ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1297)   - inwestycja nie narusza przepisów ustawy.
12.   Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ I instancji wszczął postępowanie o czym zawiadomił strony pismem Nr TIiRG 6733-2/2016  z dnia 24.06.2016 r. umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy.
13.   W trakcie wszczęcia postępowanie nie wpłynęły wnioski i uwagi, które miały wpływ na redakcję niniejszej decyzji.
14.   Reasumując powyższe aspekty sprawy postanowiono wydać ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej w tym miejscu inwestycji.
 
 
U z g o d n i e n i a
Zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4  pkt 1-11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji uzgodniono w zakresach wg właściwości z:  
-          zarządcą przyległych dróg powiatowych - Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z.s. w Jarantowicach postanowienie nr PZD.TO.456.102.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku
 
 
 
 
 
P o u c z e n i e
Udzielona decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja wygasa z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę, który wcześniej uzyskał prawo do terenu. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot  nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją (art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 130 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r poz. 23 t.j.)
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................
                                                                 Wójt Gminy Boniewo
 
Opracowanie projektu decyzji:
Ewa Szulc
 
 
 
Otrzymują:
1.       Wnioskodawca
2.       Strony postępowania
3.       a/a
Do wiadomości:
Zainteresowani wg rozdzielnika

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 sierpnia 2016, 13:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1104