„ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki”


 
Nr TIiRG 6220-1/2016                                                           Boniewo, dnia 02.06.2016 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
 
   
      Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z  2016  poz. 23 )  i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz.U.2016 poz. 353), po rozpatrzeniu  wniosku Wójta Gminy Boniewo,  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki”
 
orzekam
 
umorzyć  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. : „ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki”
 
                                                 Uzasadnienie
     
        W dniu 28 kwietnia 2016 r.  Wójt Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki”.
     
       W dniu 29.04.2016 r., Gmina wszczęła postępowanie w sprawie  wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „ Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki”, podając do publicznej wiadomości osobom zainteresowanym  poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w budynku gminy, oraz na stronie internetowej www.bipboniewo.pl .
     
      W dniu 29.04.2016 r., Gmina wystąpiła z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, ul. Kilińskiego 14, 87-800 Włocławek, z prośbą o wydanie opinii  co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  planowanego  przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, w związku z opinią wydaną dnia 17.05.2016 r /wpł 20.05.2016 r./. znak : N.NZ-42-28-02/16 l.dz. 3105, stwierdził że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem z dnia 6 maja 2016 r. /wpł. 20.05.2016 r./ znak WOO.4240.379.2016.DM, wyraził stanowisko że planowane przedsięwzięcie  nie  jest wymienione w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2016 r. poz. 71/ jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
      W ramach  planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana  oczyszczalnia ścieków z obrotowym złożem biologicznym do 50 RLM, o przepływie maksymalnym  7,5 m3/d oraz kanalizacja sanitarna o średnicy 200 i 160 mm. o długości 500 mb.
      Budowa wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną będzie realizowana na terenie działek  oznaczonych numerami geodezyjnymi 322, 32/2,317 w miejscowości Osiecz Wielki, na których znajdują się budynki  mieszkalne i gospodarcze,  stanowiące zasoby komunalne gminy Boniewo.
Ścieki socjalnobytowe z mieszkań znajdujących się w istniejących budynkach mieszkalnych odprowadzane są za pomocą lokalnych /indywidualnych/ podłączeń do bezodpływowych zbiorników.
Stan techniczny tzw. szamb budzi poważne zastrzeżenia w zakresie ich funkcjonalności, a szczególnie prawidłowej eksploatacji polegającej na okresowym opróżnianiu  nagromadzonej ilości ścieków.
Budowa  wielorodzinnej oczyszczalni ścieków całkowicie uporządkuje gospodarkę ściekową  dla przedmiotowego terenu.
         Realizacja zamierzenia nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Teren, na którym realizowane będzie zamierzenie nie jest objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
         Lokalizacja wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdować się  będzie na terenie zespołu dworsko – parkowego, który jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków i objęty ochroną konserwatorską na podstawie art. 6 ust. 1pkt 1 lit. „c”, „g”, art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)
        Teren objęty przedsięwzięciem  zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi  mającymi znaczenie dla wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami  Natura  2000.
        Z analizy karty  informacyjnej wynika, iż przedsięwzięcia  tego nie można zakwalifikować  do przedsięwzięć o których mowa w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 t.j.)Ewentualną kwalifikację przedmiotowej  inwestycji należałoby rozpatrywać na podstawie :
-    § 3 ust. 1 pkt. 77, tj. : „instalacje do oczyszczenia  ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 40, przewidziane do obsługi  nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne”,
  -    3 ust. 1 pkt. 79, który brzmi: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości  przedsięwzięcia  nie mniejszej  niż 1 km z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do  
budynków”.
        W podanych przepisach podane są kryteria, które kwalifikują  przedsięwzięcie do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskanie decyzji      o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.
        Planowane zamierzenie nie osiąga określonych progów, a zatem należy uznać, że nie jest wymienione w ww. rozporządzeniu jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, tak więc w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga uzyskania decyzji            o środowiskowych uwarunkowaniach.
       Wobec powyższego zgodnie z art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
       W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Otrzymują :
1. Wójt Gminy Boniewo
2. strony postępowania,
3. a/a.
 
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
    Ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek.
  
 
   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 czerwca 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 czerwca 2016, 14:39:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789