przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo


Nr TIiRG 6220-4/2015                                                       Boniewo, dnia 4 lutego 2016 r.
 
DECYZJA
        
          Na podstawie  art. 71 ust 2 pkt 2,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84  ustawy  z dnia  3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.), oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 267 ze zm), po przeanalizowaniu wniosku  Wójta Gminy Boniewo w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. z dnia  23 listopada 2015 r. oraz korektami do wniosku złożonymi dnia  27 listopada 2015 r. i  dnia  7 grudnia 2015 r,  wraz z załącznikami, w tym karty  informacyjnej uzupełnionej dnia  4 i 22 stycznia 2016 roku,

STWIERDZAM

że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Boniewo, wystąpił z wnioskiem  dnia 23 listopada 2015 r. oraz korektami do wniosku  dnia  27 listopada 2015 r. i  dnia  7 grudnia 2015 r,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo.
           Dnia 23 listopada 2015, roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionej inwestycji. 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanej inwestycji  zostało podane do publicznej  wiadomości               w  Biuletynie informacji publicznej Gminy Boniewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie dnia 23 listopada 2015 r.    
           Dnia 23 listopada 2015 r. pismem znak TIiRG 6220-4/2015, Gmina zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej  inwestycji.
           W odniesieniu do uwarunkowań  wymienionych w art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, gmina uzyskała opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy znak WOO.4240.777.2015.HR.3 z dnia 1 lutego 2016 r.oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak N.NZ-42-28-13/15  z dnia 18.12.2015 r.
           Wójt Gminy Boniewo wydał postanowienie o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówek, Otmianowo nr TIiRG 6220-4/2015 z  dnia 4 lutego 2016 r.
 Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną (uzup.: 4, 7  i 22.01.2016 r.), stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg
oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 ww. ustawy z dnia
3 października 2008 r. nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.
            W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj
i skalę jego oddziaływania.
Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych Grójec – Sułkówek – Otmianowo. Zamierzenie realizowane będzie w obrębie istniejących odcinków dróg gminnych, tj. :
-       nr 191116C Grójec – Otmianowo o długości ok. 5370 mb,
-       nr 191107C Otmianowo o długości ok. 1150 mb.
Na ww. odcinkach dróg gminnych występują nierówności, wyboje i dziury, w których gromadzą się wody deszczowe. Natomiast w okresie letnim następuje miejscowe pylenie nawierzchni.
W celu doprowadzenia istniejących dróg do wymaganych parametrów projektuje się:
-       przekrój dla klasy dróg lokalnych – L,
-       prędkość projektowa – 30 km/h,
-       szerokość jezdni– 3,5 m,
-       spadek poprzeczny jezdni – daszkowy – 2%,
-       długość projektowanego odcinka drogi – 6520 mb,
-       powierzchnia jezdni – 22820 m2.
Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta dla całej szerokości jezdni projektuje się:
-       warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/16 gr 4 cm,
-       wgłębne spryskanie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową.
Roboty drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi. Jezdnia w technologii zmechanizowanej z użyciem maszyn drogowych.
Istniejący ciąg dróg gminnych w miejscowości Grójec – Sułkówek – Otmianowo,    gm. Boniewo, spełnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obsługuje ruch lokalny, a także stanowi łącznik z sąsiednią gminą. Przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego ma na celu poprawę stanu technicznego, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin  oraz podniesienie jakości dróg gminnych.
W wyniku realizacji zamierzenia zarówno kategoria ruchu, jak i klasa techniczna dróg nie zmieni się i pozostanie taka jak jest, tj. drogi lokalne o kategorii KR1. Nie zmieni się też struktura, ani natężenie ruchu.
Tereny przyległe do ww. dróg to rozproszona zabudowa zagrodowa i pola uprawne.
Wybór możliwych wariantów trasy został ograniczony do przyjęcia przebiegu zgodnie z istniejącym śladem.
W ramach planowanej inwestycji brano więc pod uwagę tylko 2 warianty:
1.    wariant „0” - przedsięwzięcie nie jest realizowane.
2.    wariant I - przedsięwzięcie jest realizowane, a jego lokalizacja jest zgodna
z przebiegiem istniejących dróg.
Przyjęcie wariantu „0”, czyli niepodejmowanie realizacji inwestycji spowodowałoby pogarszanie się ich stanu technicznego, przekładającego się na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, a także możliwość wypadków drogowych.
Wariantem proponowanym przez Inwestora jest realizacja zamierzenia, tj. jezdnia asfaltowa, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne do rowów przydrożnych.
W wyniku przeprowadzonych prac poprawi się:
-          płynność ruchu, co wpłynie na zmniejszenie emisji spalin do atmosfery
oraz emisji hałasu,
-          bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyniając się do zmniejszenia ilości wypadków i kolizji, a tym samym ograniczenia możliwości występowania zdarzeń mogących powodować przedostawanie się do środowiska niebezpiecznych substancji.
Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia
z materiałów używanych do budowy. W czasie przebudowy dróg nie będą powstawały ścieki technologiczne, a jedynie niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. Potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem urządzeń przewoźnych. Opróżnianiem ich i przekazywaniem do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków zajmie się specjalistyczna firma posiadającą stosowne zezwolenie.
Wszystkie roboty drogowe zostaną wykonane mechanicznie, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu (bez wycieków paliwa i olejów), posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do ruchu i eksploatacji.
Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia będzie hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, a ponadto prace zamierza się prowadzić w porze dziennej (w godz. 600 – 2200). Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ustąpią
z chwilą zakończenia budowy.
            Powstające podczas robót odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: gromadzone selektywnie, z placu budowy niezwłocznie usuwane, w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, a następnie do unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.
Inwestycja nie jest całkowicie nowym zamierzeniem i jak wcześniej wspomniano,
nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości lub udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Przedsięwzięcie należy traktować jako dostosowanie drogi do obecnych wymogów.
Eksploatacja dróg nie będzie związana z powstawaniem ścieków technologicznych, ani socjalno-bytowych. Źródłami zanieczyszczeń w tej fazie będą spływy powierzchniowe pochodzące z nawierzchni. Odwodnienie jezdni dróg, jak wcześniej wspomniano, odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy
od stanu oraz składu wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi.
Ze względu na niewielki ruch przemieszczających się pojazdów, wody opadowe i roztopowe spływające powierzchniowo nie będą znacząco zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Nie istnieje więc zagrożenie skażenia gruntu jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
Zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
            Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.). Najbliższe obszary chronione to:
1. Specjalne obszary ochrony siedlisk:
- Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037 - ok. 3,9 km.
2. Obszary chronionego krajobrazu:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie - ok. 9,1 km.
W obrębie pasów drogowych przebudowywanych odcinków dróg lokalnie występują zadrzewienia przydrożne. Rosną one przeważnie na skraju pasa drogowego. Prace budowlane związane z przebudową dróg prowadzone będą w stosunkowo dużych odległościach od drzew i krzewów, w związku z czym nie przewiduje się możliwości ich mechanicznego uszkodzenia. W czasie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonywać wykopów, dlatego nie istnieje niebezpieczeństwo przesuszenia systemów korzeniowych. Przebudowa dróg nie wymaga ingerencji w przekraczany ciek wodny. Nie planuje się też przebudowy istniejącego przepustu. Na terenach objętych inwestycją, nie zaobserwowano wędrówki płazów  przez pas drogowy ani wzmożonej wędrówki płazów przepustami drogowymi. Źródłem powyższych informacji są wizje terenowe prowadzone w okresie marzec-maj 2015 r.,  które obejmowały także jezioro zlokalizowane w odległości ok. 250 m od przebudowywanego odcinka drogi. Oprócz obserwacji bezpośrednich osobników, prowadzono także nasłuchy odgłosów godowych. Nie stwierdzono występowania żadnych płazów w sąsiedztwie dróg gminnych planowanych do przebudowy, w związku z czym nie istnieje konieczność stosowania działań zapobiegających lub ograniczających na etapie realizacji inwestycji.
            Realizacja zadania dotyczy terenu przekształconego w postaci istniejącego pasa drogowego, a przedsięwzięcie nie zmieni jego przeznaczenia.
Ze względu na dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego planowaną inwestycją oraz skalę i zasięg przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby planowane prace wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczną.
            Zamierzenie nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii
w rozumieniu przepisu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Ustalono, że na etapie realizacji
i eksploatacji nie będą stosowane substancje oraz technologie, które w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479), stwarzałyby ww. ryzyko.
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji,
przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych
do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów. Jednakże, w związku
z przewidywanym brakiem wzrostu natężenia ruchu na przedmiotowych drogach, uznano
ten fakt za nieznaczący.
Na podstawie analizy czynników klimatycznych wpływających na funkcjonowanie operacji transportowych oraz formy zaburzeń przez nie wywołanych, wytypowano
te czynniki, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie sektora transportu. Ich wybór poprzedzono analizą zjawisk klimatycznych i ich składowych.
W przypadku transportu drogowego do potencjalnych zagrożeń kryzysowych czynnikami klimatycznymi, należą:
1.      powódź - zniszczenie lub wyłączenie z funkcjonowania odcinków dróg,
2.      nagłe ataki mrozu połączone z obfitymi opadami śniegu - poważne utrudnienia
w ruchu drogowym,
3.      huragany - poważne utrudnienia w ruchu drogowym,
4.      upały - deformacja nawierzchni.
We wszystkich przypadkach powstające zniszczenia w obszarze infrastruktury
i środków transportu przekładają się na zaburzenia w funkcjonowaniu drogi,
tj. na opóźnienia lub przerwy w ruchu. Jednakże z uwagi na fakt, że omawiany odcinek posiada charakter lokalny, takie sytuacje nie powinny być nadmiernie uciążliwe
dla uczestników ruchu. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym,
nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.
W kontekście przystosowania zamierzenia do postępujących zmian klimatu Inwestor zaplanował użycie, do przebudowy ww. dróg, rodzaju nawierzchni odpornej na wysokie temperatury.
Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.
Zadanie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Mając
na względzie jego skalę, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania. Należy jednak pamiętać, że przedmiotowy teren usytuowany jest w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, nie sposób więc przewidzieć wszystkich planowanych zamierzeń na danym obszarze. Analizując ryzyko wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy stwierdzono, że w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje mogą zachodzić.
W razie nakładania się harmonogramów prac pomiędzy przebudową drogi a innymi realizowanymi przedsięwzięciami, spodziewać się należy kumulacji oddziaływania
w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu. Zwiększy się generowanie zanieczyszczeń
do powietrza w wyniku pracy maszyn w jednakowym czasie. W takim przypadku należy
tak ułożyć harmonogram prac, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej
zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.
W rejonie projektowanego zadania nie występują obszary wybrzeży, górskie, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz dostępnymi materiałami mapowymi, realizacja inwestycji, nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, a także naruszeniem ciągłości oraz integralności obszarów Natura 2000.
Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych
oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
W świetle powyższego, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko.
                                                                 POUCZENIE
          Od  niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
          Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 130 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 lutego 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lutego 2016, 13:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837