z terenu działki oznaczonej nr 126 położonej w miejscowości Boniewo


 
OP. 6131.81.2015
                                                                         Boniewo, dnia 06  maja 2015 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku .....................
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić .................... na usunięcie :     - 7 (siedmiu) sztuk drzewa gatunku świerk  o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm
 wynoszących od 20 cm do 30 cm,  z terenu działki oznaczonej  nr 126 położonej w miejscowości  Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                            2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 30.06.2015 r.      
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 7 sztuk w następnym sezonie
    wegetacyjnym na terenie własnej posesji.                                                      
            
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 04.05.2015 r. wpłynął wniosek  ...........wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.     
Drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach.                                                                                                                                                                                       Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia    bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności    mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek klimkiewicz (6 maja 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 maja 2015, 12:54:08)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2016, 20:38:44)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 930