zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 3 lokale mieszkalne


Boniewo, dnia  27.08.2014
L.Dz. TIiRG 6730- 23/2014


DECYZJA
o warunkach zabudowy
 
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60  i art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2014 r. Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 219/3 przy ul. Ogrodowej 1 w Boniewie, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 3 lokale mieszkalne
 
USTALAM
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 
1.Rodzaj inwestycji:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zmiana sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 3 lokale mieszkalne
2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:
-         projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
-         uzyskać wymagane uzgodnienia projektu budowlanego, wynikające z przepisów odrębnych;
3. Warunki dotyczące kształtowania ładu przestrzennego
-          linia zabudowy – bez zmian;
-          powierzchnia zabudowy budynku – bez zmian;
-          szerokość elewacji frontowej – bez zmian;
-          wysokość budynku – bez zmian;
-          geometria dachu – bez zmian;
-          kalenica budynku – bez zmian;
-          powierzchnia biologicznie czynna – bez zmian;
-          powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – bez zmian;
4. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
-          rodzaj inwestycji nie jest wyszczególniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213  poz. 1397) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817);
-          w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2001r.Nr 62 poz. 627);
-          planowane przedsięwzięcie nie może stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla otoczenia z uwagi na emisję zanieczyszczeń do powietrza  i hałasu oraz zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
5. Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
-          nie dotyczy;
6. Warunki dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych
-          nie dotyczy;
7. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
-          zaopatrzenie w wodę – z przyłącza do gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci;
-          odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacyjnej;
-          odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – bezpośrednio do gruntu na terenie Inwestora;
-          zaopatrzenie w energię elektryczną – poprzez przyłącze energetyczne, zgodnie z warunkami technicznymi właściwego gestora sieci;
-          odpady stałe – gromadzić selektywnie w szczelnych zamkniętych pojemnikach i przekazywać do wywiezienia wyspecjalizowanym służbom;
-          zaopatrzenie w ciepło –  z kotłowni istniejącej w budynku;
-          elementy infrastruktury technicznej lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 
8. Warunki obsługi w zakresie komunikacji
-          obsługa komunikacyjna od strony przyległej drogi gminnej KD-G-191123C poprzez istniejący zjazd niepubliczny;
-          na terenie działki nr 219/3 zabezpieczyć minimum 3 stanowiska postojowe;
9. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
-          obiekty budowlane oraz sposób zagospodarowania działki należy zaprojektować z uwzględnieniem prawa budowlanego oraz przepisów odrębnych, zapewniając ochronę interesów osób trzecich;
-          właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 
10. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
-     nie dotyczy;
11. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
-          linie rozgraniczające teren inwestycji zaznaczono na kopii mapy w skali 1: 1000 stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 21.07.2014 r. Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo wystąpiła do Wójta Gminy Boniewo o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki  nr 219/3 przy ul. Ogrodowej 1 w Boniewie, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłego ośrodka zdrowia na 3 lokale mieszkalne
-        Teren przewidywanej inwestycji  nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym, wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647).
-        Teren przedmiotowej działki i najbliższego otoczenia objęto analizą funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku czego stwierdzono, iż inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie działki z  budynkiem mieszkalnym. W związku z tym,  projektowana zmian sposobu użytkowania budynku z funkcji usługowej na mieszkalną, jest zgodna z funkcją zabudowy sąsiedniej.
-        Zakres inwestycji nie przewiduje zmian parametrów budynku i linii zabudowy.
-        Budynek jest wyposażony w infrastrukturę techniczną: przyłącze wodociągowe,  przyłącze do gminnej sieci kanalizacyjnej i przyłącze energetyczne oraz własną kotłownię.
-        Działka nr 219/3 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (drogi gminnej) poprzez istniejący zjazd niepubliczny. Z uwagi na planowane w budynku 3 lokale mieszkalne, w decyzji zawarto warunek zabezpieczenia na terenie działki minimum 3 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, po jednym na każdy lokal.
-        W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż planowana inwestycja spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-        Decyzja o warunkach zabudowy uprawnia do uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach w niej ustalonych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo Budowlane.
-        W orzeczeniu niniejszej decyzji zawarto warunek zobowiązujący do wykonania projektu budowlanego obiektu zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisów odrębnych co oznacza, iż zapis ten dotyczy również przepisów wykonawczych do tej ustawy.
-        Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), stwierdza się, iż istnieje możliwość lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie wskazanym przez Inwestora. Spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu podlega badaniu podczas procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę.
-        Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ I instancji wszczął postępowanie o czym zawiadomił strony pismem Nr TIiiRG 6730-23/2014 z dnia 21.07.2014 , umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy.
-        W trakcie wszczęcia postępowanie nie wpłynęły wnioski ani uwagi ze strony właścicieli pobliskich działek.
-        Z treści decyzji nie wynikają przesłanki o konieczności jej uzgodnienia zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
                                                                
POUCZENIE
 
Udzielona decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja wygasa z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę, który wcześniej uzyskał prawo do terenu. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot  nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją (art. 63 i 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
 
 
.........................................................
                                                               Wójt Gminy Boniewo
 
Opracowanie projektu decyzji:
Ewa Szulc

Wniosek
 o ustalenie warunków zabudowy pobierz (58kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (27 sierpnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2014, 15:02:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388