„Adaptacja istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową oraz mediami w centrum miejscowości Boniewo z obecną funkcją usługowo-handlową” na terenie działek o numerach: 263/2, 262/2, 152/3


Boniewo, dnia 05.02.2014 r.
Nr TIiRG 6733-1/2013

DECYZJA
 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo z dnia 31.01.2014 r. dotyczącego zmiany decyzji znak: TIiRG 6733-1/2013 z dnia 17.01.2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „Adaptacja istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową oraz mediami w centrum miejscowości Boniewo z obecną funkcją usługowo-handlową” na terenie działek o numerach: 263/2, 262/2, 152/3
 
ORZEKAM
częściową zmianę
 
decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TIiRG 6733-1/2013 z dnia 17.01.2014 r.  dla zadania pod nazwą „Adaptacja istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową oraz mediami w centrum miejscowości Boniewo z obecną funkcją usługowo-handlową” na terenie działek o numerach: 263/2, 262/2, 152/3
 
W treści decyzji o warunkach zabudowy znak: TIiRG 6733-1/2013  z dnia 17.01.2014 r dla wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.Pkt. 1 Rodzaj inwestycji
akapit 2, zapis: zakres inwestycji obejmuje:
-  budowę targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą (drogi dojazdowe wewnętrzne, ciągi piesze, przystanek autobusowy, parkingi, pomieszczenia socjalne WC, budowa oświetlenia parkowego 10 słupów oświetleniowych, budowa ogrodzenia na fundamencie betonowym z siatki na słupach stalowych, zadaszenie stanowisk handlowych);
 
zmienia się na zapis: zakres inwestycji obejmuje:
-  budowę targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą (drogi dojazdowe wewnętrzne, ciągi piesze, przystanek autobusowy, parkingi, pomieszczenia socjalne WC, budowa oświetlenia parkowego 10 słupów oświetleniowych, budowa ogrodzenia, zadaszenie stanowisk handlowych);

2. Pkt 3 Warunki dotyczące kształtowania ładu przestrzennego
Akapit 2 ustala się elementy zagospodarowania terenu i ich parametry, pkt 3 zapis:
- ogrodzenie na fundamencie betonowym z siatki stalowej na słupach stalowych z bramą i furtką z kształtowników  o wysokości nie przekraczającej 150 cm od poziomu terenu po stronie wewnętrznej ogrodzenia,
 
zmienia się na zapis:
- ogrodzenie siatki stalowej z bramą wjazdową,
 
3. Pkt 6 Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
akapit 3, zapis:
- odprowadzanie wód opadowych – na terenie inwestycji do studzienek chłonnych po podczyszczeniu;
 
zmienia się na zapis:
- odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego wpustu deszczowego poprzez seperator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.
 
4. Pozostała treść ostatecznej decyzji znak: TIiRG 6733-1/2013 z dnia 17.01.2014 r o lokalizacji inwestycji celu publicznego pozostaje bez zmian.
5. Zmiany w pierwszym podpunktach 1, 3 i 6 decyzji nie wymagają zmiany w Załączniku graficznym nr 1 do decyzji TIiRG 6733-1/2013  z dnia  17.01.2014 r o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 31.01.2014 r.Wójt Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo wystąpił o zmianę decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TIiRG 6733-1/2013 z dnia 17.01.2014 r  dla zadania pod nazwą „Adaptacja istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową oraz mediami w centrum miejscowości Boniewo z obecną funkcją usługowo-handlową” na terenie działek o numerach: 263/2, 262/2, 152/3
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ I instancji wszczął postępowanie o czym zawiadomił strony pismem Nr TIiRG 6733-1/2013 znak z dnia 17.01.2014 r , umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy.
Po przeanalizowaniu wniosku inwestora, stwierdzono, że zgłoszone zmiany nie wpływają w istotny sposób na warunki zabudowy działki.
W związku z powyższym stwierdzono, iż można wprowadzić zmiany w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo, przemawia za tym słuszny interes strony.
Strony postępowania zostały indywidualnie zawiadomione i złożyły oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ww. decyzji o warunkach zabudowy.  
W związku z powyższym za zgodą zainteresowanych stron wprowadzone zostały zmiany ustaleń zmienianej decyzji.
Zakres zmian nie wymaga zmiany załącznika graficznego. 
Zakres zmian nie wymaga przeprowadzenia procedury ponownych uzgodnień.
Po przeanalizowaniu sprawy stwierdzono, że zmiana decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego jest zgodna z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał.
P o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku   ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
 
 
                                              
Opracowanie projektu decyzji:                                                                  Wójt Boniewo  Boniewo
Ewa Szulc
 
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca
2.      Strony postępowania
3.      a/a
Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (5 lutego 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lutego 2014, 18:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533