postanowienie w sprawie decyzji środowiskowej


TIiRG 6220-4/2012                                                              Boniewo, dnia 28 maja 2012 r.
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
  
      Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu  wniosku  Pani Anny Kowalskiej   zamieszkałej  Sułkówek 5 dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie kurnika  o powierzchni produkcyjnej  1 800 m2  i 30 600 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sułkówek 5 na działce 134/1 gm. Boniewo
 
 
postanawiam
 
     zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
      W dniu 1 kwietnia 2012 roku,  Pani Anna Kowalska zam. Sułkowek 5,  do Urzędu Gminy w Boniewie złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika  o powierzchni produkcyjnej  1 800 m2  i 30 600 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sułkówek 5 na działce 134/1 gm. Boniewo.
       Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją oraz  opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy /postanowienie  znak WOO.4240.328.2012.AMI z dnia 30 kwietnia 2012 r. – wpł. 04.05.2012 r./ oraz opinią Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku  znak N.NZ-42-18-12/2012 l.dz. 1882 z dnia 30.04.2012 r. – wpł. 02.05.2012/ stwierdzono,  że kwalifikuje się ono do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. a więc dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
       Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednego kurnika o powierzchni użytkowej 1 800 m2 dla 122 DJP drobiu. Aktualnie wnioskowana działka jest terenem zagospodarowanym, na którym zlokalizowane jest siedlisko gospodarstwa rolnego. Na jej terenie prowadzona jest już produkcja drobiu w obiekcie inwentarskim przeznaczonym dla 122 DJP drobiu. Po realizacji zamierzenia  wielkość utrzymywanego stada zwierząt wzrośnie do 244 DJP. Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, iż inwestycja wiąże się          z wystąpieniem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także powstawania odpadów  i generowaniem  ścieków.
Z uwagi na specyfikę wnioskowanego przedsięwzięcia, największy wpływ na wykorzystanie terenu w fazie budowy będą miały roboty ziemne i ruch sprzętu rolniczego oraz magazynowania materiałów na terenie zaplecza budowy. Istnieje ryzyko wystąpienia miejscowych zanieczyszczeń  gruntu, a tym samym i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z pojazdów mechanicznych (samochody, koparki), magazynowania olejów, smarów oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącej  eksploatacji i konserwacji sprzętu lub tez materiałami stosowanymi podczas prac budowlanych.
     Wobec tego, Wójt Gminy postanowieniem z dnia 11 maja 2012 r.  nr TIiRG 6220-4/2012 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego  przedsięwzięcia  na środowisko oraz ustalił zakres raportu dla tej inwestycji.
Do czasu  przedstawienia  przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko zgodnego z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9, 11-20, a także ust. 6 cyt. Ustawy o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postanowiono jak wyżej.
 
 
P O U C Z E N I E
 
      Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
Otrzymują :
1. Pani Anna Kowalska zam. Sułkówek  5
    87-851 Boniewo,
2. Pani Kożuszek Małgorzata i Zenon Kożuszek
    zam. Sułkówek 7, 87-851 Boniewo,
3. Pani Bloch Krystyna zam. Sułkówek 25, 87-851 Boniewo,
4. Pan Kujawski Janusz zam. Sułkówek  7 a,
    87-851 Boniewo.
5. a/a.
 
 
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    98-950 Bydgoszcz, ul. Dworcowa  63,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   We Włocławku, ul. Kilińskiego 16.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (4 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 lipca 2012, 17:13:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1968