„Budowa kurnika o powierzchni produkcyjnej 1 800 m2 i 30 600 stanowiskach wraz z niezbędną infrastrukturą , należącego do pani Anny Kowalskiej, w miejscowości Sułkówek 5, na działce 134/1, gmina Boniewo.”


 

 
TIiRG  6220-4/2012                                                Boniewo, dnia 18 czerwca 2012 r.
 
 
 
 
  OBWIESZCZENIE
 
 
 
                Urząd Gminy w Boniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, zawiadamiam że w dniu 1 kwietnia 2012 roku wpłynął wniosek  Pani Anny Kowalskiej zam. Sułkówek 5, 87-851 Boniewo  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika o powierzchni produkcyjnej  1 800 m2 i 30 600 stanowiskach  wraz z niezbędną infrastrukturą , należącego do pani Anny Kowalskiej,  w miejscowości Sułkówek 5, na działce 134/1, gmina Boniewo.”
             
Mając  na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do  wydania decyzji w  tej sprawie jest Gmina Boniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia  będą
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.
               Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją  sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej  i ustnej, w terminie  od 18 czerwca 2012 roku do  13 lipca 2012 r. w siedzibie gminy, pokój  nr 4 w godz. 7:15 do 15:15. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy w Boniewie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika   o powierzchni produkcyjnej  1 800 m2 i 30 600 stanowiskach  wraz z niezbędną infrastrukturą , należącego do pani Anny Kowalskiej,  w miejscowości Sułkówek 5,   na działce 134/1, gmina Boniewo.”
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (19 czerwca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 czerwca 2012, 14:36:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2746