Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” postanowienie


 
 
Nr TIiRG 7632-3/2011                                       Boniewo, dnia 28 maja 2012 r.        
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
       Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie wyjaśnienia wątpliwości do treści decyzji Wójta Gminy  Boniewo TIiRG 7632-3/2011                 z dnia  9 sierpnia 2011 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące :  „Gminna Spółka Wodna w Boniewie – melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo i Otmianowo, gm. Boniewo, pow. włocławski”.
 
wyjaśniam że
 
 Dla przedsięwzięcia polegającego na melioracjach szczegółowych gruntów rolnych we wsi Sieroszewo i Otmianowo, nie istnieje koniczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
UZASADNIENIE
 
     Wnioskiem z dnia  27 kwietnia 2012 r  /data wpływu do urzędu 10.05.2012 r. / Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zwrócił się  do Wójta Gminy Boniewo o wyjaśnienie w trybie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) wątpliwości co do treści decyzji TIiRG 7632-3/2011 wydanej przez Wójta  Gminy Boniewo w dniu 9 sierpnia 2011 r.  w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : „Gminna Spółka Wodna w Boniewie – melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo i Otmianowo, gm. Boniewo, pow. włocławski”.
      Zgodnie z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Wójt Gminy Boniewo biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących  oraz informacje zawarte  w karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  i uzupełnieniach  do niej, załączonych  do wniosku o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku , Nr 199, poz. 1227  ze zmianami), zostały przeanalizowane  kryteria  związane  z kwalifikowaniem przedsięwzięć  mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko  tj. :
1.rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, nie będzie powodować negatywnego
   oddziaływania na środowisko, ze względu na :
- skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu,
- w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia,
  stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko,
 - przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych oraz nie będzie  wymagało
   użycia dużej ilości surowców, wody,
 - technologie stosowane przy realizacji przedsięwzięcia nie będą generować  ścieków
   technologicznych,
 - brak emisji  hałasu i zanieczyszczeń powietrza, (krótkotrwały charakter zminimalizowany
   przez właściwą organizację  robót),
 - brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
2. usytuowane przedsięwzięcie będzie zajmować obszar, na którym brak jest zasobów
    mineralnych, pomników przyrody, podlegających ochronie,
3. przedsięwzięcie zostało zlokalizowane poza :
-  obszarami wodno-błotnymi oraz płytkim zaleganiu wód podziemnych,
-  obszarami wybrzeży,
-  obszarami górskimi lub leśnymi,
-  obszarami przylegającymi do jezior,
-  obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
   zbiorników wód śródlądowych,
-  obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
-  obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
-  obszarami ochrony uzdrowiskowej,
-  obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na wystąpienie gatunków roślin
i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary NATURA 2000
oraz nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary i formy przyrody wymienione                  
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 roku  Dz.U. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) .
        Reasumując uznano iż przedsięwzięcie  pn. „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące :  „Gminna Spółka Wodna w Boniewie – melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo  i Otmianowo, gm. Boniewo, pow. włocławski”, nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.
 
POUCZENIE
 
      Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
 
 
 
Otrzymują  :
1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
    we Włocławku, ul Okrzei 74 A,
 
Do wiadomości :
1. a/a.
2. strona internetowa ; www.bip.boniewo.pl
3. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.
 
 
 
 
 
 
     
 
 
              

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (31 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 czerwca 2012, 07:44:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866