budowa kurnika o powierzchni 1800 m2 i 30 600 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Sułkówek,


 
 
Nr TIiRG 6220-4/2012                                           Boniewo, dnia 11 maja 2012 r.
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.)        w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku   z dnia 2 kwietnia 2012 r.  Pani Anny Kowalskiej zam. Sułkówek 5, 87-851 Boniewo  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika o powierzchni  1800 m2  i 30 600 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 134/1  w miejscowości Sułkówek,
 
postanawiam
 
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla
    planowanego  przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o powierzchni  1 800 m2 
    i 30 600 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 134/1  w miejscowości Sułkówek,
2. ustalić  zakres raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko zgodny  z art. 66
    ust. 1 pkt 1-9, 11-20, a także ust. 6 cyt. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
    oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem : 
    1.  oddziaływania zamierzenia na wody powierzchniowe i podziemne, z uwzględnieniem  
          kierunku spływu wód podziemnych, lokalizacji studni lub miejsc poboru wody wraz         z  załączeniem mapy w czytelnej skali ;
    2.  opisania planowanych zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji
         zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych ;
    3.  przedstawienia usytuowania inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód
         (powierzchniowych i podziemnych  oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla
         wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i ew. 38f
         ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145), w kontekście
         art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji                                 
        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    
        o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);
    4.  wskazania, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na cele (w tym stan
        ekologiczny wód);
    5.  przedstawienia graficznego zagospodarowania wnioskowanego terenu na mapie             w czytelnej skali ( obiekty istniejące i projektowane, instalacja, wjazd, wyjazd, drogi
        transportowe zewnętrzne i wewnętrzne, parking itp. ) wraz z legendą;
    6. podania danych dotyczących źródeł hałasu (agregaty prądotwórcze, wentylatory) oraz
        analizy akustycznej w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
    7. omówienia oddziaływania projektowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne ;
    8. analizę  skumulowanych oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji ww. inwestycji        z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie
        przedmiotowego obszaru:
    9. przedstawienia rozwiązań chronionych środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem
        oddziaływania na powietrze (odory) i klimat akustyczny;
  10. podanie ilości i rodzajów odpadów (wg katalogu) przewidzianych do wytworzenia na
        etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem sposobu postępowania z nimi;
  11. analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej
         inwestycji;
  12. opisania miejsca składowania i sposobu postępowania z  pomiotem.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
         Pani Anna Kowalska. wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2012 roku zwróciła się do Wójta Gminy w Boniewie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika o powierzchni  1 800 m2  i 30 600 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 134/1  w miejscowości Sułkówek.
         Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że kwalifikuje się ono do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  9 listopada 2010  r.
W postępowaniu uwzględnia się opinię  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku  znak N.NZ-42-18-12/2012 l.dz. 1882 z dnia 30.04.2012 r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  znak WOO.4240.328.2012.AMI z dnia                 30 kwietnia 2012 roku .
          Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednego kurnika o powierzchni użytkowej 1800 m2 dla 122 DJP drobiu.  Aktualnie wnioskowana działka jest terenem zagospodarowanym, na którym zlokalizowane jest siedlisko gospodarstwa rolnego. Na jego terenie prowadzona jest produkcja drobiu w obiekcie inwentarskim przeznaczonym dla 122 DJP drobiu. Po realizacji zamierzenia wielkość utrzymywanego stada zwierząt wzrośnie do 244 DJP.
          Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około  270 m względem projektowanego zamierzenia.
          Dla przedmiotowego terenu nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
          Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, iż inwestycja wiąże się    z wystąpieniem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także powstawaniem odpadów i generowanie ścieków.
          Z uwagi na specyfikę wnioskowanego przedsięwzięcia, największy wpływ na wykorzystanie terenu w fazie budowy będą miały roboty ziemne i ruch sprzętu rolniczego.
W okresie tym może pojawić się oddziaływanie wynikające z eksploatacji sprzętu oraz  z magazynowania materiałów na terenie zaplecza budowy. Istnieje ryzyko wystąpienia miejscowych zanieczyszczeń gruntu, a tym samym i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z pojazdów mechanicznych (samochody, koparki), magazynowania olejów, smarów oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu lub też materiałami stosowanymi podczas prac  budowlanych.
 
         Należy również przedstawić plan sytuacyjny zagospodarowania omawianego terenu                 z uwzględnieniem  rozmieszczenia poszczególnych instalacji, jak również wskazania wjazdu /wyjazdu z projektowanego zakładu oraz lokalizacji najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej wraz z zaznaczeniem na mapie.
         Dodatkowo mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu                             w środowisku w rejonie terenów podegających ochronie akustycznej. Przy  sporządzeniu dokumentacji należy uwzględnić najbliżej położone zabudowania mieszkaniowe oraz przeprowadzić symulację akustyczną, w porze dnia i nocy, uwzględniając hałas związany                           z przyjazdem, załadunkiem i odjazdem samochodów. W opisie oddziaływania projektowanego zamierzenia na klimat akustyczny należy uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko.
           Na etapie eksploatacji, zamierzenie będzie ściśle związane z możliwością wystąpienia emisji zanieczyszczeń powodujących przekroczenie jakości standardów powietrza, w tym związków złowonnych, wynikających z charakteru prowadzonej działalności. Wymagane jest więc wykonanie niezbędnych obliczeń, z uwzględnieniem emisji zorganizowanej                              i niezorganizowanej.
            Głównym źródłem emisji substancji do powietrza w fazie realizacji przedsięwzięcia będą zanieczyszczenia o charakterze niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne oraz czynności budowlane, jak również zanieczyszczenia  związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi.
            W związku z prowadzoną działalnością powstawać będą odpady, w tym odpady niebezpieczne. W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami raport wymaga przeanalizowania metod postępowania z nimi, a zwłaszcza określenia szacunkowych ilości                     i rodzajów (wg katalogu odpadów), otrzymywanych zarówno na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, sposobów  gromadzenia i magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz dalszego postępowania , z uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwienia.
           Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest ustalenie, Czy realizacja inwestycji będzie przebiegała według najkorzystniejszego wariantu zarówno dla samego inwestora, jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych (analiza ta winna stanowić obligatoryjny element raportu), a także uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowanym zadaniem.
          Wnikliwa analiza przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, iż projektowany zakład, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, może być źródłem emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych                         i gleby, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska.
            W związku z powyższym, zachodzi możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowia i warunki życia, a przedmiotowe zadanie wymaga szczególnego przeanalizowania w kontekście obowiązujących norm prawnych oraz określenia uwarunkowań szczegółowych.
             Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r.  Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnot i projektowanymi  obszarami Natura 2000, przekazanymi dla Komisji Europejskiej.
             Działka o powierzchni 20.590 ha, na której planowana jest inwestycja znajduje się na terenie typowo rolniczym, przy drodze lokalnej, w sąsiedztwie pól uprawnych. Zabudowa planowanej inwestycji wyniesie około 1,6 % powierzchni działki. Obszar ten stanowi grunty rolne, na których nie występują cenne przyrodniczo siedliska ani gatunki roślin chronionych. Na terenie objętym inwestycją nie planuje się wycinki drzew  ani krzewów.
           Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie rolniczym, stanowiącym potencjalne siedlisko lęgowe ptaków, w tym skowronka polnego czy czajki (odbywających lęgi i budujących gniazda „na powierzchni ziemi”), objętych ochroną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237). W związku z powyższym zalecane jest zaplanowanie rozpoczęcia prac budowlanych i ziemnych poza okresem lęgowym ptaków przypadających od 15 marca do 15 sierpnia, a w innym terminie  w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.
            Mając na względzie charakter planowanej inwestycji, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalono zakres raportu zgodnie   z przytoczonymi wyżej wymogami.
 
P O U C Z E N I E
 
           Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Boniewie  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
 

 
 
 
  Do wiadomości :
    1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
       98-950 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 63,
    2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
        We Włocławku, ul. Kilińskiego 16.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (15 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 maja 2012, 16:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3232