Budowa i wyposażenie obiektu turystycznego na działce nr 97/1 w miejscowości Kaniewo złożonego przez Pana Huberta Trocikowskiego reprezentującego Campania Edukacyjna „EDUEUROPE”, 87-850 Choceń, ul. Jerzewska 34.


                       
Nr TIiRG-6220-2/2012                                           Boniewo, dnia 13 marca 2012 r.
 
P O S T A N O W I E N I E   
 
    Na podstawie  art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 5 stycznia 2012 r  uzupełnionym dnia  3 lutego  2012 r.  w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji   pn. :  „Budowa i wyposażenie  obiektu turystycznego na działce  nr 97/1 w miejscowości Kaniewo  złożonego przez Pana Huberta Trocikowskiego   reprezentującego  Campania Edukacyjna „EDUEUROPE”, 87-850 Choceń, ul. Jerzewska 34.
 
postanawiam
 
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. „ budowa i wyposażenie  obiektu turystycznego na działce  nr 97/1                   w miejscowości Kaniewo.
Uzasadnienie :
 
      Wnioskiem z dnia 5 stycznia 2012 roku uzupełnionym w dnia 3 lutego 2012 roku  Pan Hubert Trocikowski  Campania Edukacyjna „EDUEUROPE”, 87-850 Choceń,  ul. Jerzewska 34 zwrócił się o wydanie postanowienia,  czy planowana inwestycja  pn.” budowa i wyposażenie  obiektu turystycznego na działce  nr 97/1   w miejscowości Kaniewo  wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
       Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397).
       Po zapoznaniu się  z załączonymi do wniosku dokumentami , w tym kartą informacyjną
przedsięwzięcia , uzupełnioną pismem z dnia  3  lutego 2012 r, stwierdzam  że planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r.
     W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do prowadzenia postępowania   w sprawie oceny oddziaływania na   środowisko dla powyższego zamierzenia.
 
Pouczenie :
 
Na niniejsze   postanowienie nie przysługuje zażalenie
 
Otrzymują :
1.Pan Hubert Trocikowski zam. 87-850 Choceń
  ul. Jerzewska 34
2. a/a.
Do wiadomości :
2. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewie,
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (2 kwietnia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 kwietnia 2012, 09:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2616