przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska –Boniewo-Borzymie od km 9 + 615 do km 19 + 000.


 
Nr TIiRG 7632-3/2011                                                       Boniewo, dnia 02.11.2011  r.
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
       Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),
 
p o s t a n a w i a  s i ę   sprostować  oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Boniewo            o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr TIiRG 7632-3/2011 z dnia 09.08.2011 r. dla przedsięwzięcia pn „ melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : „Gminna Spółka Wodna w Boniewie - melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo   i Otmianowo gm. Boniewo pow. włocławski” następująco :
 
- dokonać zmiany adresata decyzji z :
Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Rejonowy Oddział  w Bydgoszczy, 85-197 Bydgoszcz  ul. Paderewskiego 26, na  Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74a.                             
 
U z a s a d n i e n i e
 
        Pełnomocnik  Inwestora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Marcin Pawłowski  reprezentujący Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Spółka z o.o ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, wystąpił z wnioskiem w dniu 17.10.2011 roku o sprostowanie nazwy inwestora w decyzji Wójta Gminy Boniewo o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr TIiRG 7632-3/2011 z dnia 09.08.2011 r.   dla przedsięwzięcia pn.„ melioracje szczegółowe na terenie działania spółek wodnych, województwo kujawsko-pomorskie I” obejmujące : „Gminna Spółka Wodna w  Boniewie- melioracje szczegółowe we wsi Sieroszewo   i Otmianowo, gm Boniewo, pow. włocławski”.
 
Popełniony w decyzji  błąd stanowi oczywistą  omyłkę , o której mówi  się w art. 113 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/.
 
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
Otrzymuje:
 
1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
    i Urządzeń Wodnych,   87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74 a.                             
2. Marcin Pawłowski Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
  „BIPROWODMEL” Spółka z o.o ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań,
 
Do wiadomości :
 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
     ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Kilińskiego 14, 87-800 Włocławek,
3. strona internetowa www.bip.boniewo.pl.
4. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie,
5.a/a.
 
 

 


Wniosek  pobierz (395kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (4 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2011, 14:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131