decyzja oustaleniu loklaizacji celu publicznego


Boniewo, dnia  27.04. 2011 r.
 
TIiRG  7331-8/2011
 
 
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Kujawskiego Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Sławomir Zajączkowski z Aleksandrowa Kujawskiego
 
u s t a l a  s i ę
sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
 
1. Rodzaj i przedmiot zamierzenia inwestycyjnego
1) Obiekty infrastruktury technicznej – budowa linii kablowej niskiego napięcia (nN), budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Kaniewo 3” w miejscowości Jerzmanowo na działkach o nr ewid. 98, 97/1 - zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:1000 stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji.
 
2) Podstawowe parametry:
- długość linii kablowej niskiego napięcia (nN) - ok. 15 m,
- budowa 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Kaniewo 3”,
 
2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego
1)       Linia zabudowy: nie ustala się.
 
2)       Wysokość: nie ustala się.
 
3)       Kalenica: nie dotyczy.
 
4)       Geometria dachu: nie dotyczy.
 
5)       Powierzchnia zabudowy: nie ustala się.
 
6)       Obiekty napowietrzne wkomponować w otaczający krajobraz; wysokość, kolorystykę i materiały wykończeniowe dobrać pod kątem minimalizowania ich ekspozycji w krajobrazie.
 
7)       Inwestycję należy lokalizować w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem terenu (budynki, droga, sieci uzbrojenia technicznego).
 
8)       Przedsięwzięcie należy projektować w sposób określony w Polskich Normach, obowiązujących przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie; uwzględnić m. in. pozostałe warunki określone w Prawie budowlanym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawie energetycznym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).
 
Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
9)       Powierzchnia biologicznie czynna: nie określa się.
 
10)   W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie terenu, należy ograniczyć do minimum pas realizacyjny inwestycji i zachować ostrożność w trakcie prac budowlanych, by nie dopuścić do nadmiernego uszkodzenia powierzchni ziemi, jak również obiektów istniejących.
 
11)   Eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować pogorszenia stanu środowiska oraz zagrożenia życia lub zdrowia ludzi; zachować wymagane odległości od zabudowy ze względu na ochronę przed elektroenergetycznym promieniowaniem niejonizującym.
 
12)   Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).
 
13)   Po zakończeniu prac dokonać pełnej rekultywacji terenów zniszczonych; tereny użytkowane w toku realizacji należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 
14)   Nie zachodzi potrzeba uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
15)   Odnalezienie w czasie prowadzenia robót ziemnych śladów osadnictwa (np. nowe stanowiska archeologiczne) o nieustalonej wartości należy zgłaszać służbom ds. ochrony zabytków; sposób ochrony terenów, obiektów o wartościach kulturowych należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbą konserwatorską - art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
 
Infrastruktura techniczna
16)   Obsługa komunikacyjna: z drogi publicznej gminnej oznaczonej na załącznikach graficznych symbolem KDG.
 
17)   Przedsięwzięcie nie wymaga wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
 
18)   Odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków sanitarnych i unieszkodliwianie odpadów: nie występuje.
 
19)   W zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia urządzeń melioracyjnych należy je zachować lub przebudować w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - Biuro Terenowe w Radziejowie s/s we Włocławku.
 
20)   Zachować istniejącą infrastrukturę techniczną zaopatrującą tereny sąsiednie lub w przypadku kolizji uzgodnić ewentualną ich przebudowę z właścicielami sieci i urządzeń.
 
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
21)   Obiekt budowlany oraz sposób zagospodarowania terenu należy projektować z uwzględnieniem art. 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów odrębnych zapewniając ochronę interesów osób trzecich, w szczególności z zapewnieniem ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, ze środków łączności.
 
Inne ustalenia:
22)   W granicach nieruchomości objętej decyzją nie występują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych ustalone na podstawie odrębnych przepisów.
 
23)   Dopuszcza się zmianę przebiegu przedsięwzięcia w ramach terenu objętego liniami rozgraniczającymi przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.
 
2. Linie rozgraniczające teren inwestycji
Przedsięwzięcie obejmuje działki nr ewid. 98, 97/1 oznaczone na rysunku w skali 1:1000 stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
Analiza stanu istniejącego i projektowanego
Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Sławomir Zajączkowski wystąpiło z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia (nN) oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Kaniewo 3” w miejscowości Kaniewo obręb Jerzmanowo na działkach o nr ewid. 98, 97/1. Teren przedsięwzięcia usytuowany jest w obszarze rolnym.
 
Analiza stanu prawnego
Teren objęty projektem decyzji znajduje się na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 23 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.).
Przedsięwzięcie zakwalifikowano jako inwestycję celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).
Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się realizacji nowych zadań samorządowych, o których mowa
w art. 39 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 10, 10a, tj. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zamierzenie, którego dotyczy decyzja, nie koliduje z zadaniami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, przyjętymi przez Radę Ministrów w programach zawierających zadania rządowe.
Przedsięwzięcie nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
Ponadto działka położona jest w terenach rolnych poza zwartą zabudową wsi, poza obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia związkami azotu (OSN) oraz poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
Stosownie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) teren nie wymaga więc uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Na terenie realizacji przedsięwzięcia występują grunty rolne klas IV-tych.
Przedsięwzięcie przebiega przez grunty przylegające do drogi publicznej gminnej.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji powiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu decyzji.
 
W dalszym toku postępowania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jw. przesłano projekt decyzji do organów właściwych, skąd uzyskano następujące uzgodnienia:
- Kujawsko-Pomorski Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych – TEK 7323/BTR/0315/2011 z dnia 15.04.2011 r.
- Starosta Włocławski – GGN.6123.147.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
 
O postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie, powiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektów
z uwzględnieniem art. 4, 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07.10.1997 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U z 1997 r. Nr 132 poz. 877 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do ustawy. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji określono ponadto m. in. na podstawie przepisów: art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), art. 73 - 76 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 18.07.2001 prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), Ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.), Ustawy z dnia 3.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.), Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.).
                Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter promesy uprawniającej do uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych, ale dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną warunki przewidziane w przepisach Prawa budowlanego – art. 33.
W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektu z uwzględnieniem art. 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów odrębnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Istnieje możliwość realizacji w/w inwestycji w sposób wskazany przez Inwestora i po spełnieniu warunków jak wyżej. Spełnienie wymogów jw. podlega badaniu w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Niniejsza decyzja wygasa z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę, który wcześniej uzyskał prawo do terenu.
 
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku,
ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia; odwołanie
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Otrzymują:
 
- Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji
  i Nieruchomości Sławomir Zajączkowski,
  87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 28A,
- ENERGA – OPERATOR  Rejon Dystrybucji Radziejów
  Ul. Brzeska 19.
- a/a.
 
Do wiadomości:
 
- Starostwo Powiatowe we Włocławku,
- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (29 czerwca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 czerwca 2011, 19:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2461