„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie”


 
 
Nr TIiRG -7632-6/2010                                             Boniewo, dnia 28.03.2011 r.   
 
 
Decyzja
 
w sprawie zmiany decyzji  Wójta Gminy Boniewo
Nr TIiRG 7632-6/2010 z dnia 08.07.2010 r.
 
      Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po uzyskaniu zgody strony
Wójta Gminy Boniewo
Orzekam
 
o zmianie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7632-6/2010 z dnia 08.07.2010 r.  w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie”,  w sposób następujący :
 
1. w  dotychczasowej  treści  uzasadnienia dokonuje się następującej zmiany   :
 
   Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach :
 
-   17/5  - obręb    Boniewo;  właściciel  –   Gmina Boniewo,
-   17/7 – obręb    Boniewo;  właściciel  –   Gmina Boniewo,
-   18/2 – obręb    Boniewo;  właściciel  -    Gmina Boniewo,
-   18/3 -  obręb   Boniewo ;  właściciel  –   Gmina Boniewo,
-   18/4 -  obręb   Boniewo :  właściciel  -    Gmina Boniewo,
-   19     - obręb   Boniewo ;  właściciel  -    Gmina Boniewo,
-   20/1  - obręb   Boniewo ;  właściciel  -    Gmina Boniewo ,
-   20/2  - obręb   Boniewo ;  właściciel  -    Gmina Boniewo .
 
    Ze względu na rodzaj i skale planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu  inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego należało orzec jak w sentencji  decyzji.
 
2. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.
 
Niniejsza decyzja jest podstawą do  uzyskania decyzji na budowę planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie”,  
 
Uzasadnienie :
  Wnioskiem z dnia 28.03.2011 r.  Wójt Gminy Boniewo, wystąpił o zmianę ostatecznej decyzji Nr TIiRG 7632-6/2010   z dnia 08.07.2010 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie”, uzasadniając tym iż prawomocna decyzja nie zawiera działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19  w miejscowości Boniewo, którą obejmuje realizacja wyżej wymienionej inwestycji.
Zmiana  decyzji jest zasadna zgodnie ze słusznym interesem strony. Na zmianę decyzji Wójt Gminy Boniewo wyraził zgodę swym oświadczeniem z dnia 28.03.2011 r.
 
Mając na uwadze powyższe  należało orzec jak  wyżej.
 
Pouczenie :
 
Od decyzji przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Boniewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Otrzymują :
 
1. Wójt Gminy Boniewo.
 
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska
   85-950 Bydgoszcz  ul. Dworcowa 63
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
   87-800 Włocławek, ul.  Kilińskiego 14
3. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie,
5. a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (31 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 marca 2011, 10:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2516