Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” sp z o.o. w Kaniewie poprzez budowę Europejskiej Wioski Nauki,Nr TIiRG 7632-2/2011                                                   Boniewo  24.03.2011 r.
 
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
 
 
 
           Na podstawie art. 73 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U Nr 199 poz. 1227), Wójt Gminy Boniewo, wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na wniosek inwestora Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” sp. z o.o. w Kaniewo 41,
87-890 Lubraniec.
Przedsięwzięcie pn. „ Wzrost konkurencyjności oraz zróżnicowanie działalności Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” sp z o.o. w Kaniewie poprzez budowę Europejskiej Wioski Nauki,
 
realizowanego na działce w obrębie geodezyjnym Jerzmanowo działki nr 97/1.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie
dostępnym  wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie : www.bip.boniewo.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28.
 
 
 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (25 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2011, 14:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2171