budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Boniewo


Boniewo, dnia  04.08.2010 r.
 
TIiRG 7331- 25/2010
 
 
 
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
 i art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku. Gminy Boniewo
 
u s t a l a  s i ę
sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
 
1. Rodzaj i przedmiot zamierzenia inwestycyjnego
1) Obiekty infrastruktury technicznej: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Boniewo gmina Boniewo na działkach
nr ewid. 17/5, 17/7, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 20/1, 20/2 - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji w skali 1:1000.
 
2) Podstawowe parametry:
a) sieć wodociągowa Ø 110 - długość ok. 850 m,
b) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 - długość ok. 530 m,
c) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 90 - długość ok. 80 m,
d) przepompownia ścieków – 1 sztuka.
 
2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
Kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego
1)       Linia zabudowy: nie ustala się.
 
2)       Wysokość: nie dotyczy.
 
3)       Kalenica: nie dotyczy.
 
4)       Geometria dachu: nie dotyczy.
 
5)       Powierzchnia zabudowy: nie ustala się.
 
6)       W celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową  i kanalizacyjną wraz z urządzeniami towarzyszącymi w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy w tym zakresie.
 
7)       Sieć realizować jako podziemną, dowiązując się do istniejącej trasy.
 
8)       Wodociąg wykonać metodą wykopu liniowego.
 
9)       Na trasie projektowanego uzbrojenia nie należy budować żadnych obiektów kubaturowych oraz obowiązuje zakaz sadzenia drzew, krzewów.
 
Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
10)    W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie terenu - art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).
 
11)    Należy ograniczyć do minimum pas realizacyjny inwestycji i zachować ostrożność w trakcie prac terenowych, by nie dopuścić do zanieczyszczenia (w tym typu awaryjnego) i nadmiernego uszkodzenia powierzchni ulicy, ziemi i szaty roślinnej oraz zanieczyszczenia wody.
 
12)    Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia - art. 83 ust. 1 ustawy stawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.).
 
13)    Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą - art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
14)    Nie zachodzi potrzeba uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.); przedsięwzięcie realizowane będzie poza terenami lesnymi.
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
15)    Odnalezienie w czasie prowadzenia robót ziemnych śladów osadnictwa (np. nowe stanowiska archeologiczne) o nieustalonej wartości należy zgłaszać służbom ds. ochrony zabytków; sposób ochrony terenów, obiektów o wartościach kulturowych należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbą konserwatorską - art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
 
Infrastruktura techniczna
16)    Obsługa komunikacyjna: z drogi publicznej gminnej i dróg wewnętrznych.
 
17)    Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną: wg potrzeb.
 
18)    W trakcie budowy należy zachować i respektować wymagane odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących sieci i urządzeń.
 
19)    Jeżeli wystąpią w terenie urządzenia i kable niezinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji sieci i urządzeń, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do właściwych służb w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
 
20)    Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.
 
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
21)    Obiekt budowlany oraz sposób zagospodarowania terenu należy projektować z uwzględnieniem
art. 5 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów odrębnych zapewniając ochronę interesów osób trzecich, a w szczególności z zapewnieniem ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności; w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie albo uzyskać zgodę zarządców na jego przebudowę.
 
Inne ustalenia
22)    W granicach terenu objętego decyzją nie występują tereny przyrodnicze chronione, tereny górnicze i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemi ustalone na podstawie odrębnych przepisów.
 
23)    Długość sieci może ulec zmianie - zostanie uszczegółowiona na etapie projektu budowlanego.
 
2. Linie rozgraniczające teren inwestycji
Przedsięwzięcie obejmuje działki nr ewid. w/w oraz 21 (droga - ul. Leśna) oznaczone na załączniku graficznym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
Stan istniejący
Gmina Boniewo wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji  polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Boniewo gmina Boniewo na działkach nr ewid. w/w.
Inwestycja usytuowana będzie na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach sportowych.
 
Stan prawny
Przedsięwzięcie zakwalifikowano jako inwestycję celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).
 
Teren objęty projektem decyzji znajduje się na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.). Wg planu, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. na obszarze objętym projektem decyzji o warunkach zabudowy nie planowano nowych  inwestycji celu publicznego.
 
Przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga przeprowadzenia procedury o oddziaływaniu na środowisko - raport wymagany może być fakultatywnie:
- § 3 ust. 1 pkt 63 - „Kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych”
- § 3 ust. 1 72a - „Kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych”.
Dla przedsięwzięcia wydana została dnia 08.07.2010 r. przez Wójta Gminy Boniewo decyzja
nr TIiRG 7632-6./2010 ustalająca środowiskowe uwarunkowania, która zawiera wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie nie przebiega przez obszary, tereny chronione w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.).
 
Planowana inwestycja nie przebiega również w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu stanowisk archeologicznych oraz przez tereny obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków, które chronione są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. „a” art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) zidentyfikowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
Wg wypisu z rejestru gruntów:
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 17/5 wynosi 0,0404 ha, w tym grunty orne klasy RIIIb-0,0038 ha, grunty orne klasy RIVa-0,0366 ha.
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 17/7 wynosi 2,00 ha, w tym: grunty orne klasy RIIIb-0,3262 ha, klasy RIVa-1,1109 ha, grunty orne klasy RIVb-0,5365 ha, lasy i grunty leśne klasy Ls V-0,0264 ha.   
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 18/2 wynosi 0,03 ha, w tym drogi klasy dr-0,03 ha.
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 18/3 wynosi 0,65 ha, w tym grunty orne klasy RIVa-0,18 ha, grunty orne klasy RIVb-0,16 ha, łąki trwałe klasy ŁV-0,13 ha, lasy i grunty leśne klasy Ls IV-0,05 ha, nieużytki klasy N-0,10 ha, rowy klasy W-0,03 ha.
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 18/4 wynosi 1,04 ha, w tym grunty orne klasy RIVa-0,29 ha, grunty orne klasy RIVb-0,34 ha, łąki trwałe klasy ŁV-0,05 ha, lasy i grunty leśne LsIV-0,05 ha, lasy i grunty leśne klasy LsV-0,02 ha, nieużytki klasy N-0,29 ha.
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 20/1 wynosi 1,10 ha, w tym grunty orne klasy RIVa-0,53 ha, grunty orne klasy RIVb-0,49 ha, pastwiska trwałe klasy PsV-0,08 ha.
- powierzchnia nieruchomości o nr ewid. 20/2 wynosi 0,91 ha, w tym grunty orne klasy RIVb-0,78 ha, pastwiska trwałe PsV-0,03 ha, nieużytki klasy N-0,10 ha.
- działka nr ewid. 19 to teren wód powierzchniowych – rów.
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza terenem lasów i gruntów leśnych. Grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone w ewidencji gruntów Lz nie są lasem i nie podlegają procedurze zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w planie zagospodarowania przestrzennego. Drzewa rosnące na gruncie Lz podlegają ustawie o ochronie przyrody i na ich wycięcie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia.
Ponadto Gmina Boniewo uzyskała decyzją Starosty Włocławskiego znak GNB.GNO.6018-240/09 z dnia 17 września 2009 r. zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej całości użytków rolnych sklasyfikowanych jako grunty orne R-IIIb - 3262 m2 z działki nr ewid. 17/7, z przeznaczeniem pod projektowane boisko sportowe.
Stosownie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) teren nie wymaga więc uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
 
Nieruchomości na których realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają dostęp do drogi publicznej gminnej.
Wodociąg i kanalizacja prowadzone będą w obrębie pasa projektowanych i istniejących dróg wewnętrznych.
 
Strony, inwestora, właścicieli nieruchomości na każdym etapie postępowania zawiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W dalszym toku postępowania projekt decyzji wymagał uzgodnienia z organami wg art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie  TEK/7323/BTR/0549/2010  z dnia 30.06.2010 r.
- Starosta Włocławski - – postanowienie   GNB/GNO. 6018-1-250/010  z dnia 12 lipca 2010 r.
W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektów
z uwzględnieniem art. 4, 5 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07.10.1997 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U z 1997 r. Nr 132 poz. 877 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do ustawy. Warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji określono ponadto m. in. na podstawie przepisów: art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), art. 73 - 76 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawa z dnia
3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzielenie społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), ustawy
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.), Ustawy z dnia 3.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.), Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), Ustawy dnia 07 czerwca 2001 r. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.).
 
                Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter promesy uprawniającej do uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych, ale dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną warunki przewidziane w przepisach Prawa budowlanego – art. 33.
W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektu z uwzględnieniem art. 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów odrębnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Istnieje możliwość realizacji w/w inwestycji w sposób wskazany przez Inwestora i po spełnieniu warunków jak wyżej. Spełnienie wymogów jw. podlega badaniu w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Projekt decyzji został sporządzony przez Bogumiłę Germanowską wpisaną na listę członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów pod numerem G-097/2002.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku,
ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia; odwołanie
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6
 
 
Otrzymują:
- Gmina Boniewo,
- Strony wg rozdzielnika,
- a/a.
 
Do wiadomości:
- Starostwo Powiatowe we Włocławku,
- Marszałek Województwa Kuj-Pom..


Boniewo, dnia 21.06.2010 r.
 
 
TIiRG 7331- 25/2010
 
                                                                                                               
                                                                                                 
Na podstawie art. 53 ust. 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) proszę o uzgodnienie przesłanego w załączeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na wniosek Gminy Boniewo dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Boniewo na działkach o nr ewid.  17/5, 17/7, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 20/1, 20/2 - wyszczególnionych w tekście decyzji gmina Boniewo powiat włocławski.
 
Otrzymują:
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi (art. 53 ust. 4 pkt 6 uopizp),
 
- Starostwo Powiatowe (art. 53 ust. 4 pkt 6),
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd  Melioracji
 i Urządzeń Wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6),
 
- Gmina Boniewo,
 
-a/a.

Obwieszczenie dalej (87kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (4 sierpnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 sierpnia 2010, 12:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2952