Decyzja w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7632-7/2009 z dnia 07.12.2009

 
Nr TIiRG -7632-7/2009                                                      Boniewo, dnia 29.07.2010 r.
 
Decyzja
 
w sprawie zmiany decyzji  Wójta Gminy Boniewo
Nr TIiRG 7632-7/2009 z dnia 07.12.2009 r.
 
      Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
 
Orzekam
 
o zmianie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7632-7/2009 z dnia 29.07.2010 r.  w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego  na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubomin”
1. w podstawie prawnej  wydanej decyzji, dotychczasową treść „ art. 75 ust. 1 pkt. 4,  
     zastępuje się treścią „ art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85
     ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt. 2”  
 2. pozostała  treść decyzji  nie ulega zmianie.
 3. decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności  ze   względu na
     ważny interes społeczny.
  
Uzasadnienie :
   
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   Nr TIiRG 7632-7/2009 z dnia            07.12.2009 r., stanowi załącznik  do wniosku o dofinansowanie  projektu  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i Urząd Marszałkowski jako jednostka pośrednicząca zwróciło uwagę, iż decyzja o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia  polegającego na  „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Lubomin”,  nie zawiera  pewnych elementów, które są niezbędne zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.  zm).
     
     Mając ponadto na uwadze, iż decyzja  z  07.12.2009 r. nie spełnia wszystkich wymogów,
może uniemożliwić uzyskania gminie  dofinansowania projektu.
Zmiana decyzji jest zasadna zgodnie ze słusznym interesem strony.
 
     Mając na uwadze powyższe  należało orzec jak  wyżej.
 
 
Pouczenie :
 
Od decyzji przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Boniewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Otrzymują :
1. Urząd Gminy Boniewo, 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28
 
Do wiadomości :
1. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska
   85-950 Bydgoszcz  ul. Dworcowa 63
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
   87-800 Włocławek, ul.  Kilińskiego 14
3. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie,
6. a/a
 
 
 
   Charakterystyka dalej (191kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (29 lipca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2010, 14:52:25)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2010, 07:23:08)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3391