ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BONIEWO ZA 2023 rok

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BONIEWO ZA 2023 R.
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ma zweryfikować możliwości gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, poniesionych kosztów prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma poinformować także z innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, np. w jaki sposób mieszkańcy mogą przyczynić się do zminimalizowania ilości wytworzonych odpadów, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania.

Skan Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r..pdf (3821kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 kwietnia 2024)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 kwietnia 2024, 09:48:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102