Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem ona działce o nr ewid. 6/2 w obrębie Otmianowo,gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6220.2.2023

 Boniewo, dnia 30 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia

pn.: „Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na działce o nr ewid. 6/2 w obrębie Otmianowo,
gmina Boniewo”, 

realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 3, 87-851 Boniewo, numer pokoju 19 w godzinach od 715 - 1515. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowania zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubraniec

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu,
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie,
4. Strona internetowa BIP Gminy Lubraniec,
5. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Boniewie.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2023, 13:32:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147